ФОРМИРАН ОДСЈЕК ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

У општини Угљевик формиран је Одсјек за цивилну заштиту као самостална организациона јединица, у циљу организације заштите и спашавања као и стварања система који ће обезбједити дјеловање у ванредним ситуацијама.

Формирање одсјека урађено је у складу са Законом о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама по коме је  локалним заједницама  дата надлежност да организују службу цивилне заштите на својој територији, те да финансирају и опреме штабове и јединице цивилне заштите. У саставу Одсјека цивилне заштите је и територијална ватрогасна јединица општине Угљевик.

Начелник општине Угљевик Василије Перић каже да је одсјек првенствено  формиран у циљу боље и ефикасније заштите људи и материјалних добара.

„Поучени искуством од прошлогодишње елементарне непогоде, која је задесила и нашу општину, донијели смо одлуку о формирању самосталног Одсјека за цивилну заштиту и територијалну ватрогасну јединицу. Самим тим, Планом јавних набавки, предвиђена су средства за набавку и куповину опреме неопходне за потребе цивилне заштите као и за куповину новог камиона за потребе ватрогасне јединице. Са циљем превентивне заштите од елементарних непогода успјешно смо реализовали пројекат одводње воде у Мјесној заједници Угљевик Приградско. У току су радови на чишћењу одводних канала поред магистралног пута М-18. Један од значајнијих пројекта,чију реализацију планирамо у наредном периоду, јесте уређење корита ријеке Јање. Формирањем овог одсјека општина Угљевик ће  пружити  бољу и ефикаснију заштиту људи и материјалних добара“-рекао је Начелник.

У Одсјеку за цивилну заштиту и територијалну ватрогасну јединицу се припремају и израђују програми цивилне заштите и доносе одговарајуће мјере. У надлежности одсјека је :
-припрема и израда процјене угрожености становништва и материјалних добара од природних и других непогода,
-организовање и спровођење мјера заштите и спасавања становништва и материјалних добара,
-организовање, опремање, обука и оспособљавање свих структура цивилне заштите општине,
-израда елабората и организовање теренских вјежби јединица цивилне заштите,
-разрада смјерница Владе Републике Српске за методологију израде планских докумената цивилне заштите,
-сарадња са свим субјектима од знацаја за цивилну заштиту,
-вођење евиденције припадника јединица цивилне заштите и материјално-техничких средстава и њихов распоред у цивилној заштити,
-организовање дежурства у Одсјеку цивилне заштите ради елиминисања посљедица природних и других непогода,
-организовање и опслуживање општинског Штаба цивилне заштите.

Шеф Одсјека за цивилну заштиту и територијалну ватрогасну јединицу Мирослав Мирковић истакао је неке од планираних активности одсјека.

„План Одсјека првенствено јесте израда Процјене угрожености подручја општине Угљевик од елементарних непогода и других несрећа. Значајна је и израда Програма развоја цивилне заштите у систему заштите и спасавања. У наредном периоду биће формирани нови водови цивилне жаштите и извршена обука истих. Неке од активности које су у току јесте деминирање терена на локалитету Николићи-Јочковићи у Мјесној заједници Мезграја. Деминирање терена на површини од 25.457 м2  урађено је у сарадњи са БХ МАЦ-ом према важећим процедурама“-рекао је Мирковић.

Из Одсјека цивилне заштите обавјештавају грађане да ће се у складу са Правилником о узбуњивању и поступању грађана у случају опасности вршити редовна провјера исправности система за узбуњивање, тј. да ће се сваког 15-ог у мјесецу, у 12 часова, оглашавати сирена знаком „престанак опасности“.